GEODEZYJNE POMIARY POWYKONAWCZE
Oferujemy:
Inwentaryzacje obiektów zrealizowanej inwestycji: budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, itp.
Aktualizacje treści mapy zasadniczej, map syt.-wys., mapy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); wykonanie dokumentów aktualizujących dane ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
Sporządzanie map inwentaryzacyjnych, szkiców i dokumentów niezbednych do odbioru obiektu przez inspektorów nadzoru, organy administracji publicznej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu wraz z dokonaniem wpisów w dziennikach budowy i montażu
Wykonywanie opracowań i zestawień powykonawczych ilości wykorzystanych do budowy materiałów (dla potrzeb rozliczenia kosztów inwestycji)
Przykład
Okresowe badania przemieszczeń i odksztalceń budynkow oraz budowli poddawanych obciążeniom, m.in.: wałów, tam, budowli wodnych, suwnic przemysłowych, torów kolejowych, dzwigów, budowli mostowych, wiaduktów, itp.
Przykład
Kontrole pionowości budowli: masztów, wież, kominów, zbiorników, itp.
Pomiary charakterystycznych punktów i elementów budowli wraz z ich przedstawieniem w formie trójwymiarowego modelu
Przykład
Inwentaryzacje hałd i składowisk materiałów wraz z dokładnym wyznaczeniem objętości
Przykład